Začíná nová sezona a nová etapa boje s kůrovcem

REGION – Nebezpečný kůrovec se v posledních letech značně rozšířil. Stát přichází s protiopatřeními.

Lýkožrout smrkový

Možnost odložení těžby souší, tedy stromů, ze kterých již kůrovec vylétl, až do konce roku 2022 nebo prodloužení lhůty pro zalesnění ve vybraných oblastech na pět let – tato a další opatření vydává Ministerstvo zemědělství ČR v rámci boje proti kůrovci. Umožnila to novela lesního zákona, která dnes nabyla účinnosti, a díky které bude možné soustředit veškeré síly na vyhledávání a likvidaci aktivního kůrovce.

V republice vzniknou dvě zóny, veškeré síly se zaměří na vyhledávání a likvidaci aktivního kůrovce.

Odklad těžby souší

„Všechna opatření, která přijímáme, reagují na nedostatek pracovních kapacit, efektivní boj s kůrovcem a očekávané problémy se zalesňováním kalamitních holin. Nově bude možné odložit těžbu souší, tedy zjednodušeně stromů, ze kterých už kůrovec vylétl, do konce roku 2022. Na nejhůře postiženém území, v takzvané červené zóně, budou mít vlastníci možnost zcela ustoupit od používání obranných opatření, jako jsou lapáky. Místo toho chceme soustředit veškeré pracovní síly na vyhledávání a těžbu kůrovcových stromů. V červené zóně se také prodlouží lhůta pro zalesnění na pět let,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Část opatření platí v celé republice, některá jsou cílena do konkrétních, nejhůře postižených oblastí určených na základě rajonizace. Na celém území ČR nově platí možnost odložit těžbu souší včetně sterilních kůrovcových stromů do 31. prosince 2022.

Zůstává ale zachována povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, těžit je a asanovat.

Na nejhůře postiženém území, tedy v červené zóně – hlavně na Moravě, mají nově vlastníci možnost zcela ustoupit od používání obranných opatření (lapače, lapáky). I zde jim však nadále zůstává povinnost aktivně vyhledávat napadené stromy a včas je těžit a účinně asanovat. Lhůta pro zalesnění se prodlužuje na pět let (nyní dva roky) a doba pro zajištění porostu na 10 let (nyní sedm let) od vzniku holiny. Cílem je řešení případného nedostatku sazenic a pracovních sil pro zalesnění.

V případě kalamitních holin nad dva hektary (v červené zóně) bude možnost ponechat nezalesněné pruhy uvnitř porostů v šířce až pět metrů v rozestupech minimálně 20 metrů. Na rozhraní lesa a nelesní půdy pak pruhy v šířce až pět metrů pro vytvoření porostního pláště. Toto opatření povede podle ministerstva například k úspoře sazenic a současně vytvoří střelecké průseky k udržování stavů spárkaté zvěře a k zamezení škodám zvěří na obnovovaných porostech.

„Oceňujeme, že stát velmi rychle umožnil využít v mimořádné situaci zcela mimořádných prostředků, které všem vlastníkům lesů pomohou zvládnout kůrovcovou kalamitu,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.
Všechna opatření budou účinná okamžikem jejich uveřejnění na úřední desce ministerstva zemědělství. Opatření obecné povahy bude rovněž uveřejněno na úředních deskách obcí s rozšířenou působností.

Nebezpečí v lese

S ohledem na rozsah kalamity a množství techniky, která se v lesích pohybuje, upozorňuje Ministerstvo zemědělství ČR veřejnost na zvýšené riziko, které jí při pohybu v lesích hrozí. Ať již v souvislosti s těžbou a dopravou kalamitního dřeva, tak zejména v souvislosti s pohybem v uschlých porostech, kde hrozí nebezpečí pádu větví i celých stromů. I v případě, že není v konkrétním území vstup do lesů přímo zakázán, měli by být návštěvníci lesů velmi opatrní.

Ministerstvo připravuje podporu pro řešení zhoršené ekonomické situace nestátních vlastníků lesů v důsledku propadu cen jehličnatého dříví. V letošním roce by podpora mohla dosáhnout výše tří miliard korun. V současné chvíli Ministerstvo zemědělství ČR čeká na notifikaci pravidel ze strany Evropské komise, souběžně jedná s Ministerstvem financí o uvolnění požadované částky.

Čtenářská diskuze