Z části bývalého průmyslového areálu v Borohrádku se stane obytná zóna

Jeden nevzhledný a prašný výrobní areál v Borohrádku čeká v příštích letech velkolepá proměna. Díky té bude město krásnější a nejspíš mu i přibude obyvatel.

IMG_1377BOROHRÁDEK – Borohrádek sice patří k menším městům, ale přesto se v současné době pouští do velkolepého projektu. Koncem uplynulého roku totiž město odkoupilo rozsáhlý areál bývalého výrobního závodu (Železniční průmyslové stavební výroby) a chce jeho tvář proměnit v organickou městskou zónu. Borohrádek tak čeká růst.

  Při rozhodování odkoupit areál hrálo roli několik aspektů. Jednak zlepšení rozpočtového určení daní, které od letošního roku bude městu přinášet větší finanční prostředky. Díky odkoupení areálu také město může samo určit, čemu bude toto rozsáhlé území nadále sloužit. A navíc peníze vložené do areálu přinesou i zisk.

  „Pozemky o rozloze 8,5 hektarů se nacházejí v atraktivní lokalitě poblíž centra města a momentálně jsou v existujícím územním plánu momentálně vyčleněny pro průmyslovou výrobu. Ta ale dlouhodobě zatěžovala značnou část města prašností, hlukem a nákladní dopravou. Teprve nyní, po odkoupení areálu, má město z titulu vlastníka možnost provést změny v územním plánu a danou lokalitu vymezit pro jiné využití,“ říká borohrádecký starosta Milan Maček.

  Nákup areálu ŽPSV přišel město na 14,2 milionu korun. To je značná suma. Vyplatí se to?

  „Tyto peníze uhradíme z úvěru, který jsme získali od České spořitelny s velmi nízkým úročením 1,32 procenta ročně. Úvěr je rozložen do splátek na šest let a celkové navýšení bude ve výsledku činit 648 327 korun. Vložená investice již nyní zhodnotila majetek města a s ohledem na atraktivitu lokality bude po změně územního plánu pro město významným přínosem,“ míní Maček.

  Město předpokládá, že peníze se mu nakonec nejen vrátí, ale že dokonce i vydělá.

  „Návratnost investice je souvisí s prodejem parcel  soukromým osobám, případně developerům, kteří přistoupí na podmínky zástavbové studie města. S ohledem na budoucí proměnu území na stavební parcely počítáme s minimální návratností ve výši násobku vložených prostředků,“ podotýká Maček.

  V co přesně se areál promění, to je v současné chvíli především v rukou architektů a zastupitelů.

  „Město zadalo zpracování studie využitelnosti dané lokality projektové kanceláři architekta, s nímž dlouhodobě spolupracuje na proměnách intravilánu města. V současné době máme na stole tři varianty řešení, o kterých budeme v širším kolegiu odborných skupin diskutovat. Všechny tři variantní řešení preferují z větší části zastavění území pro rodinné bydlení,“ vyzdvihuje Maček.

  Okrajové části areálu mohou být využity pro služby a drobné podnikání.

  „Některá z výrobních hal může posloužit jako základ pro budoucí sběrný dvůr, který ve městě chybí, jiné se nabízejí pro vybudování krytého sportoviště a podobně. To jsou představy, o kterých se povede diskuse,“ vysvětluje Maček.

  Osud některých budov, jako kotelny, dílny údržby a haly pro drobnou betonářskou výrobu, je zpečetěn. Jsou po stavební stránce dožité a budou zcela určitě odstraněny.

  Na konečný výběr variantní studie bude mít vliv dlouhodobá perspektiva udržitelnosti, ekonomická náročnost a možnosti zapojení dotační podpory.

  „Co se týká časového horizontu, je dán procesem vyvolaným změnou územního plánu, kterou město zahájí již letos. Změna probíhá podle dosavadních zkušeností, s ohledem na termíny vyjadřujících se orgánů, obvykle dva roky. Během této doby bychom rádi získali demoliční výměry, prováděli demolice a ukončili veškerou projektovou přípravu, na niž naváže dobudování infrastruktury pro novou výstavbu,“ upozorňuje Maček.

  Jedna z budov areálu ale bude využita k bydlení už v poměrně krátkém čase.

  „Administrativní budova byla postavena na přelomu 70. a 80. let. Je v relativně dobrém stavu a vzhledem k vnitřní dispozici umožňuje řadu variantních řešení. Jednou z uvažovaných možností je přestavba na startovací byty. Tuto stavbu s ohledem na její charakter nelimituje změna územního plánu. To znamená, že by město mělo získat stavební povolení po předložení projektu v relativně krátkém čase. Proto se přestavbou administrativní budovy budeme zabývat prioritně,“ připomíná Maček.

  Záměrům města využít další části areálu pro bydlení nahrává i jedna důležitá skutečnost.

  „Za velkou výhodu považujeme, že jsou v části areálu vybudovány páteřní komunikace a veškeré potřebné inženýrské sítě. To znamená voda, kanalizace, plyn a elektrické sítě, včetně dostatečně dimenzované trafostanice,“ dodává Maček.

Čtenářská diskuze