Velká voda se díky přírodnímu korytu potoka rozlila do krajiny

PARDUBICKO – Víkendová velká voda prověřila druhý červnový víkend nové přírodní koryto Debrného potoka, které nechaly nad Nasavrky v Pardubickém kraji nedaleko skanzenu Země Keltů vybudovat za bezmála 980 tisíc korun Lesy České republiky.

snímek z 15. 6. 2020 - velká voda se rozlila do krajiny

Foto: HZS KHK kraje

Voda se z meandrujícího koryta rozlila do přilehlé nivy a naplnilo se i všech sedm nových tůní. Podnik projekt dokončil v rámci vlastního programu Vracíme vodu lesu.

V době intenzivních melioračních úprav se v minulém století vodní tok směrově a spádově upravil a přeložil z přirozené nivy podél lesa. Voda rychle odtékala a v nivě chyběla. Také splaveniny, především sedimenty z okolních lesních pozemků, se dostávaly po vodě až do přírodní památky V Koutech a zanášely ji.

Dnes nahradilo uměle napřímené a zahloubené koryto toku přírodní meandrující dlouhé bezmála půl kilometru. V přilehlé nivě i v nových tůních se drží voda. Sedimentační tůň vyhloubená na 247 metrech čtverečních zachycuje splaveniny. V místě nově roste 15 olší.

„Zpomalili jsme odtok vody a zlepšili její retenci, což se potvrdilo během víkendové povodňové vlny. Změnily se tedy ekologické i hydrologické podmínky území,“ vysvětlil Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků pro oblast povodí Labe z Lesů ČR.

Protože se stavělo v CHKO Železné hory, záměry vodohospodáři z Lesů ČR konzultovali s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Projekt spolufinancovala Evropská unie z Operačního programu Životní prostředí.

Projekt se realizuje i na Rychnovsku

Podnik projekt v rámci vlastního programu Vracíme vodu lesu realizuje i na Rychnovsku, některé akce byly dokončeni, jiné se dělají. Například byla dokončena revitalizace potoků Ošerov a Koutský v Deštném v Orlických horách, meandry nahradily uměle napřímené betonové koryto potoka Vlčinec v katastru Olešnice v Orlických horách – faunu i flóru tam podpořily nové tůně a mokřady. Upravena byla i vodní nádrž Zákraví v místní části Ohnišova, Bačetínský potok, revitalizace Kunštát – Orlické Záhoří, Souvlastí – přítok Zdobnice, revitalizace části vodního toku Hadinec a jeho přilehlé nivy v Říčkách. Chystá se investiční akce i v Bartošovicích v Orlických horách. Plánovaný projekt je revitalizačním opatřením na pravostranném přítoku Bartošovického potoka. Jedná se o revitalizaci upraveného koryta toku v ř. km 0,000 – 1,200.

Vodohospodářské opatření bude podporovat přirozené korytotvorné procesy, omezení zanášení koryta dále po zaústění toku, obnovu přirozených funkcí vodního toku a nivy, optimalizaci hydrologické situace v povodí a v neposlední řadě významné zvýšení ekologické hodnoty a biodiverzity toku a přilehlého území. Stavba bude rozdělena na tři stavební objekty – revitalizace toku, biotopové tůně a výsadby.

 

Čtenářská diskuze