V Rokytnici pokřtí při oslavách založení Československa knihu o městě

ROKYTNICE V O. H. – Sté výročí založení Československa v roce 1918 si brzy připomenou také v pohraničí.

f79023360

„K pořízení knihy nás vedla naprostá absence ucelenější práce o historii města,“ říká starosta Petr Hudousek.
Foto: Eva Ženíšková

V Rokytnici v Orlických horách se bude vzpomínková akce konat v pátek 26. října. Zahájení se uskuteční v 18 hodin v aule místní základní školy. Program je nabitý. Chybět nebude muzika, vzpomínkové besedy, tematická setkání a křty hned dvou knih najednou. První bude pokřtěna kniha o pluk. Jaroslavu Novákovi, čs. legionáři a v r. 1938 veliteli tvrze Hanička. Tou druhou následně kniha o Rokytnici vydaná při příležitosti nedávného výročí založení města. A právě na tuto publikaci jsme se zeptali starosty města Petra Hudouska.

Kniha s názvem Rokytnice v Orlických horách 1318 – 2018 mapuje sedmisetleté období vývoje Rokytnice v Orlických horách od jejího vzniku po současnou dobu. Co vás vedlo k jejímu sepsání?
„K pořízení knihy nás vedla naprostá absence ucelenější práce o historii města. Vyšlo sice několik prací na toto téma především z rukou německy, ale i česky píšících autorů, těm ale až na výjimky často chyběl nezaujatý postoj k problematice společných dějin česky a německy mluvícího obyvatelstva. Skromné dílko sestavené v r. 1980 V. Hávou, které si asi nejvíce pamatujeme, bylo potom pouze krátké vyprávění o historii tohoto místa. Navíc poplatné době reálného socialismu. Situace se začala zlepšovat až v posledních 20 letech. Na takto rozsáhlé dílo si ovšem dlouho nikdo netroufl.“

Kdo se na vzniku knihy podílel, jak moc je obsáhlá?
„Oslovil jsem na doporučení některé odborné pracovníky z Univerzity Palackého v Olomouci, kteří mi pomohli sestavit tým autorů, což se nakonec ukázalo jako velmi dobrá volba. Autorský kolektiv včetně spoluautorů tvořilo celkem 27 osob. Práci lektorovalo dalších 10 odborníků z Česka i Německa. Smyslem bylo přiblížit dějiny města také čtenářům v německy mluvících zemích, majícím kořeny své nebo svých předků v Rokytnici. Z tohoto důvodu obsahuje kniha rovněž resumé v německém jazyce. Monografie o historii města je výsledkem tří let usilovné práce a je to úctyhodný výkon. Publikace obsahuje 811 stran textu a historických obrázků nebo map. Když si uvědomíme, že Rokytnice byla centrem samostatného panství, byla tak trochu ostuda, že doposud žádná taková publikace nevyšla. Příprava podobného díla vždy dokáže obohatit o nové nálezy a poznatky. Například se díky Oldřichu Peškovi, jednomu z autorů, podařilo nalézt v depozitářích velkou část vyobrazení členů rokytnické větve rodiny Nosticů, dlouholetých majitelů panství.“

Jaké informace v knize čtenáři naleznou?
„Jak jsem již uvedl, je to dílo o historii. Vedle dějin správy panství obsahuje mimo jiné církevní dějiny farnosti, život řemeslných cechů, statistická data, ale i aktivity posledních 70 let života města. Nemalá část je věnována přírodním podmínkám, ale také společenskému a kulturnímu vývoji nebo architektuře a urbanismu. Nezapomnělo se ani na významné osobnosti a život zdejší židovské menšiny. Rokytnice má tu zvláštnost, že se zde budovalo ve 30. letech 20. století mohutné opevnění státní hranice, což kniha rovněž zachycuje. Chybí tam ovšem hodnocení období posledních přibližně 70 let. To však zůstává už na další generace. Náš pohled by totiž nemusel být v některých ohledech dostatečně objektivní.“

titulní strana

Knihu o Rokytnici graficky připravila a vytiskla tiskárna UNIPRINT z Rychnova nad Kněžnou.

Jak byste ohodnotil vzájemnou spolupráci autorů na této knize?
„První pracovní fáze znamenala pravidelné společné schůzky autorů, na nichž se formovala struktura celé knihy. Následně se naplno rozvinula jejich samostatná tvůrčí odborná činnost. Tam, kde se témata mohla protnout, se vždy musel dohodnout postup autorů, aby nedošlo ke zmatečnostem v textu. To bylo naprosto zásadní. Činnost celého kolektivu autorů ovšem bedlivě sledovala a koordinovala užší skupina v čele s editorkou Hanou Ferencovou. Ta musela v této části odvést největší kus práce. Velkou oporou odbornému týmu byly odbornice z našeho města nebo regionu – Radka Holendová a Věra Slavíková, které mají dějiny Rokytnice v malíčku.“

V jakém nákladu kniha vyšla a kdo by si ji měl přečíst?
„Přečíst si ji může každý, koho zajímá historie tohoto místa. Současně se jedná také o jakousi kroniku, kterou uchováváme pro další generace obyvatel města. Kniha vyjde v tisícovém nákladu. Výtisků je dostatek, aby si ji mohla pořídit každá domácnost v Rokytnici. Současně je to i pěkný dárek někomu, o kom víme, že ho dějiny města zajímají. Pevně věřím, že knihu využije i pedagogický sbor naší základní školy jako učební pomůcku.“

Co vás vedlo k tomu pokřtít knihu právě v rámci rokytnických oslav vzniku Československa v roce 1918?
„Především jsme hledali příležitost, která bude spojena s významným obdobím našich dějin a dějin města. Monografie vychází v roce, kdy si připomínáme 700 let od první písemné zmínky o městě. Podle mě je to skvělá příležitost k vydání této publikace. Nezastírám, že svoji roli sehrál také časový plán tisku knihy a čekání na výsledek grantového řízení u Česko-německého fondu budoucnosti, který přípravu a vydání knihy podpořil příspěvkem 200 tisíc korun. Všem, kteří se o vznik této výjimečné publikace zasloužili, patří poděkování!“

Čtenářská diskuze