V Pohoří se loni povedla řada zajímavých investic

POHOŘÍ – Dnes se podíváme, co všechno se v minulém roce událo v Pohoří.

Přibývající počet nově narozených dětí v posledních letech vedl k záměru obce Pohoří navýšit kapacitu mateřské školy. Již od začátku roku 2020 probíhaly v budově školky nutné stavební úpravy a od září 2020 pak začala školka fungovat s kapacitou navýšenou na 35 dětí.

„V roce 2020 se také podařilo zrealizovat plán na obnovu zeleně v centru obce, v okolí základní školy. Prvním krokem byla výsadba listnatých stromů, která proběhla 28. března. Postupně následovaly další úpravy, podél zbudované mlatové cestičky byly vysázeny záhony trvalek a umístěny lavičky. Projekt byl zpracován ve spolupráci se zahradní a krajinářskou architektkou. Již v minulosti měl tento prostor parkovou úpravu, jak zachycují například historické pohlednice z období 20. až 40. let minulého století, kdy byla zeleň důležitou součástí centra obce a velkou měrou se podílela na formování jeho podoby. V minulosti však byla některá výsadba nekoncepční, nebo je dnes již zastaralá.

Charakter obce

Proto je cílem nové výsadby stromů a další zeleně znovu zvýraznit charakter obce a jejího přírodního a historického rázu a vytvořit kvalitní veřejný prostor, který by se měl stát bezpečným a atraktivním místem pro obyvatele naší obce. Nezůstane však jen u centra obce, do budoucna by měla probíhat nová výsadba a postupná obnova stávající zeleně také v dalších částech Pohoří,“ uvedla starostka obce Helena Suchánková.

Obec zakoupila v roce 2020 nový dopravní automobil pro JSDH Pohoří. Nový automobil Ford bude využíván pohořskými hasiči pro účely ochrany obyvatel a majetku, bude sloužit jako zásahové vozidlo. Na nákup automobilu obec získala dotaci od Ministerstva vnitra ČR a od Královéhradeckého kraje.

Mobilní pošta

Novinkou v roce 2020 se stala v obci provozovna mobilní pošty. V rámci pilotního programu České pošty přijíždí vozidlo do Pohoří od 1. října ve stanoveném čase každý pracovní den v týdnu. Pošta je v obci k dispozici v obci vůbec poprvé. V době, kdy byly v platnosti různá nařízení o omezení pohybu obyvatel či doporučení, aby občané omezili pohyb, se mobilní pošta stala vítanou službou.

„V závěru roku 2020 bylo vysazeno 1 200 ks nových stromků v obecním lese na pozemku podél silnice ve směru na České Meziříčí. Poděkování obce patří všem dobrovolníkům – zastupitelům, občanů a dalším, kteří se zúčastnili sázení stromů v sobotu 28. listopadu, a všem, kteří se na zajištění výsadby jakýmkoliv způsobem podíleli,“ řekla starostka Helena Suchánková.

Život poznamenal koronavirus

Obec Pohoří samozřejmě musela loni přizpůsobit svůj život, reagovat na mimořádná opatření vydávaná Ministerstvem zdravotnictví ČR, na usnesení vlády České republiky a přijímat různá řešení pro zajištění bezpečného chodu obce a obecního úřadu.

„Poté, co byl na jaře loňského roku vydán zákaz pobytu a pohybu mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest, obdržela naše obec darem šité roušky.

Dárcům, kteří mysleli na obyvatele Pohoří, patří poděkování obce. Obec zajistila na jaře roku 2020 roušky a dezinfekční prostředky pro občany starší 70 let, další obyvatelé si mohli v případě zájmu roušky i dezinfekci vyzvednout zdarma na obecním úřadě. Seniorům a občanům s oslabenou imunitou nabídla obec ve spolupráci s SDH Pohoří pomoc se zajištěním základních potřeb, jako byl nákup základních potravin, vyzvednutí a dovoz léků z lékáren. Omezení měla dopad i na chod základní a mateřské školy. Obě zařízení musí být vybaveny dostatečným množstvím dezinfekce, rouškami a musí zde být dodržovány příslušné metodické pokyny.

Pevně věřím, že všechna tato omezení, která musela obec přijímat, občané obce respektují a chápou. Poděkování obce patří všem, kteří nám i přes veškerá omezení pomáhali, když to bylo potřeba,“ děkuje Helena Suchánková.

Obec Pohoří připravuje projektový záměr na rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení podél silnice III/30426, od přejezdu železniční trati ve směru na Dobrušku.

Letošní novinky

„Jedná se o pravostranný chodník v délce 78 metrů za železničním přejezdem, levostranný chodník od zastávky po komunikaci u potoka Zlatý Crk v délce 214 m a dále pokračování v délce 717 metrů na levé straně za opravenou částí chodníku na mostě. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy v obci.

Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců a zároveň ke zpřístupnění zastávek veřejné hromadné dopravy. Veškeré stavební práce budou realizovány s ohledem na umožnění bezbariérového užívání chodníku osobami s omezenou schopností pohybu a s omezenou schopností orientace,“ dodala starostka Helena Suchánková.

Čtenářská diskuze
Tags: ,