Upozornění vodoprávního úřadu v Dobrušce

DOBRUŠSKO – S ohledem na nízké průtoky ve vodních tocích na území ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Dobruška v souvislosti s výskytem hydrologického sucha Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, ve smyslu příslušných ustanovení vodního zákona a správního řádu, upozorňuje, že v souvislosti s výskytem hydrologického sucha jsou na vodních tocích zaznamenány minimální průtoky odpovídající hodnotám Q355 a nižší.

„Tyto údaje vyplývají i z pravidelných informačních zpráv, které vydává Povodí Labe, státní podnik, se sídlem v Hradci Králové. Dle aktuální předpovědi ČHMÚ jsou očekávány v následujících dnech na vodních tocích v povodí Labe průtoky setrvalé nebo zvolna klesající. S ohledem na stávající situaci na vodních tocích vodoprávní úřad upozorňuje, že v současné době již v podstatě nelze provádět odběry povrchových vod z vodních toků a to i s ohledem na skutečnost, že minimální hygienické průtoky ve vodních tocích, které zajišťují jejich ekologickou stabilitu, nejsou objektivně na převážné části vodních toků dosahovány. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám a minimálním průtokům vody v korytech vodních toků na území ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Dobruška, odpovídajícím hydrologickému suchu, vodoprávní úřad upozorňuje fyzické i právnické osoby, že za této situace nelze odběry povrchových vod realizovat – nevztahuje se na odběry povrchových vod za účelem výroby pitné vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou,“ sdělil vedoucí oddělení životního prostředí Tomáš Seidl.

Pokud budou oprávněnými i za současného nepříznivého stavu v korytech vodních toků odběry realizovány, bude vodoprávním úřadem toto konání chápáno jako nakládání s vodami v rozporu s vydanými rozhodnutími, za což oprávněným hrozí sankce dle příslušného ustanovení vodního zákona. Toto platí i v případě nelegálních odběrů.

Čtenářská diskuze
Tags: