Stavba poldru se opět komplikuje

Na Dobrušsku se opět rozvířila debata kolem stavby vodního díla v Mělčanech, a to údajně kvůli špatné práci úředníků stavebního úřadu v Dobrušce, kteří ji zdržují zbytečnými průtahy.

DSC07685

Takhle vysoko sahala v roce 1998 povodňová voda v Pulicích.
Foto: Irena Voříšková

DOBRUŠKA – Začátkem října se má konat schůzka starostů okolních obcí, kteří ji iniciovali, zástupců Povodí Labe, úředníků z kraje a města Dobrušky, kde by se mělo zjistit, kdo současnou situaci skutečně zavinil.

Suchá retenční nádrž je připravována již od roku 2001, kdy byla zpracována studie proveditelnosti výstavby původně plánované údolní nádrže. Po složitém a dlouhotrvajícím procesu posuzování vlivů stavby na životní prostředí (EIA) dospěly orgány ochrany přírody k závěru, že vhodnější variantou protipovodňového opatření v oblasti vodního toku Dědina je výstavba suché retenční nádrže (poldru) bez možnosti takzvaného „nalepšování nízkých průtoků v obdobích sucha a bez možnosti dotace podzemních vod“.
Funkcí poldru bude zachycení povodňových průtoků a tím zvýšení úrovně protipovodňové ochrany města Dobrušky a dalších sídel podél toku Dědiny až po soutok s Orlicí. Poldr v Mělčanech má být schopen zachytit cca 3,2 mil. m3 vody.

Zatopená plocha bude mít při maximální hladině plochu 55 ha. Hráz poldru překonávající údolí o šířce přibližně 500 metrů bude v nejvyšším místě vysoká přibližně 13 metrů. Postavena bude tři kilometry za městem Dobruška v katastrálním území Mělčany.

„Státní podnik Povodí Labe řadí výstavbu poldru na řece Dědině v Mělčanech mezi nejdůležitější protipovodňová opatření na svém území. Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Dědina, Mělčany – suchá retenční nádrž“ byla podána na stavební úřad v Dobrušce dne 1. září 2014 a územní řízení stále probíhá. V červenci loňského roku vydané územní rozhodnutí bylo zejména z důvodu nesouladu Zásad územního rozvoje kraje s územním plánem města Dobrušky Krajským úřadem Královéhradeckého kraje zrušeno 11. prosince 2015 a věc byla vrácena stavebnímu úřadu k novému projednání. V prosinci loňského roku byl vydán nový územní plán města Dobrušky, který je již plně v souladu s připravovanou stavbou a Zásadami územního rozvoje,“ vysvětlil investiční ředitel Povodí Labe Petr Martínek.

K dotazu ohledně přerušení povolovacího řízení ve věci výstavby poldru v Mělčanech Petr Martínek uvedl:

„Potvrzujeme, že jsme obdrželi dne 16. září 2016 usnesení stavebního úřadu města Dobruška o přerušení územního řízení o umístění stavby protipovodňové suché nádrže v Mělčanech společně s výzvou k doplnění nových stanovisek dotčených orgánů. Konstatujeme, že stanoviska dotčených orgánů byla součástí žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nádrže a byla doložena s žádostí již v září 2014. Stavební úřad je však nyní toho názoru, že vzhledem ke stáří těchto podkladů již tato stanoviska nejsou platná, ač jejich platnost nebyla dotčenými orgány nijak omezena. Omezení doby platnosti stanovisek správních orgánů přitom z žádného zákonného předpisu nevyplývá, a ani žádný z dotčených orgánů v probíhajícím územním řízení, o jehož jednotlivých procesních krocích jsou tyto orgány informovány, neplatnost svého stanoviska nenamítal.

Považujeme dále za nutné uvést, že například Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství platnost svých dříve vydaných stanovisek ke stavbě suché nádrže dne 30. srpna 2016 písemně potvrdil, přesto stavební úřad požaduje vydání stanovisek nových.“

Povodí Labe chystá právní kroky

Stavební úřad v březnu 2016 vyzval Povodí Labe k doplnění podkladů pro územní řízení, což státní podnik učinil. V srpnu 2016 stavební úřad vyzval účastníky řízení a dotčené správní úřady k podání námitek a stanovisek k doplněným podkladům, aniž by se zmiňoval o dle jeho názoru možném pozbytí platnosti dříve vydaných stanovisek.

„Z uvedených důvodů se Povodí Labe, státní podnik, s názorem stavebního úřadu uvedeným v usnesení o přerušení řízení nemůže ztotožnit, a proto neprodleně podnikne nezbytné právní kroky tak, aby se domohl jako žadatel o vydání územního rozhodnutí na veřejně prospěšnou stavbu na ochranu života, zdraví a majetku obyvatel práv a územní řízení netrpělo zbytečnými průtahy. Stejně tak státní podnik již podal žádost o vydání nové výjimky ze zákazů stanovených k ochraně zvláště chráněných rostlin a živočichů. Přestože je dle našeho názoru územní řízení bezdůvodně prodlužováno, činíme všechny kroky tak, aby po vydání pravomocného územního rozhodnutí, mohla příprava realizace stavby tohoto protipovodňového opatření pokračovat. Máme proto již smluvně zajištěno zpracování dalších stupňů projektové dokumentace, máme připraveny všechny podklady pro zahájení majetkoprávního vypořádání atd. Nezbytnou podmínkou však je získání pravomocného územního rozhodnutí.

Státní podnik Povodí Labe připravil a stavebně realizoval v období přípravy poldru Mělčany, to znamená od roku 2000 v jiných lokalitách na území v jeho správě více než 70 staveb protipovodňové ochrany měst a obcí. U žádné z nich se však nesetkal s přístupem a právním výkladem platnosti stanovisek dotčených orgánů jako u odboru výstavby a životního prostředí v Dobrušce,“ doplnil Petr Martínek.

Starosta Dobrušky Petr Lžíčař se úředníků zastává a pochybuje, že by zbytečně působili další průtahy (viz níže).

 

Suchá retenční nádrž Mělčany, vyjádření stavebního úřadu a vedení města Dobruška

Nutnost řešit protipovodňovou ochranu měst a obcí na dolním toku Dědiny je následkem povodní v roce 1998, kdy došlo k zatopení části města Dobruška a řady obcí. Názory na způsob řešení protipovodňové ochrany se v průběhu let vyvíjely. Současný záměr vybudovat suchou retenční nádrž vzešel z řady jednání a posuzování dopadů na krajinu a obyvatele.

Dlouhé období zvažování optimální varianty protipovodňových opatření a přípravných prací bylo ukončeno předložením žádosti o územní rozhodnutí o umístění stavby „Dědina, Mělčany – suchá retenční nádrž“. Žádost podalo Povodí Labe státní podnik na Městský úřad v Dobrušce 1.9.2014. Toto datum je rozhodující pro zahájení činnosti stavebního úřadu.

Stavební úřad ve věci vydal dne 9.7.2015 územní rozhodnutí o umístění stavby. Krajský úřad toto rozhodnutí zrušil dne 11.12.2015, které nabylo právní moci dne 17.3.2016. Povodí Labe tedy již od konce roku 2015 znalo důvody, pro které krajský úřad zrušil rozhodnutí vydané stavebním úřadem a zároveň vědělo, že výjimka ke škodlivému zasahování přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů platí do 31.12.2016.

Stavební úřad v novém projednání územní řízení přerušil dne 30.3.2016 z důvodu nutnosti doplnění žádosti o podklady vyplývající z rozhodnutí krajského úřadu. V té době byly v platnosti všechny souhlasy, závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů. Ze strany Povodí Labe došlo k úplnému odstranění nedostatků až k datu 18.8.2016. Nutno také podotknout, že v tomto období Povodí Labe požádalo o zúžení rozsahu žádosti, a to hned dvakrát. V jednom případě byla vzata žádost na zúžení zpět. Toto zúžení rozsahu žádosti může být některými účastníky řízení chápáno jako účelové.

Stavební úřad dne 16.9.2016 územní řízení přerušil s přihlédnutím k rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové 30A 80/2012-37, 30A 80/2012-25 ve věci pozbytí platnosti souhlasů, stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánu (platnost souhlasů, stanovisek, závazných stanovisek je 2 roky) a zúžení předmětu žádosti. Stavební úřad určil Povodí Labe přiměřenou lhůtu k doplnění podkladů. Řízení bylo přerušeno do 31.12.2016. To však neznamená, že nebude v řízení pokračováno po předložení požadovaných podkladů. Pokud tedy například Povodí Labe předloží potřebné podklady dne 15.10.2016, stavební úřad bude v územním řízení neprodleně pokračovat.

O správnosti řešení protipovodňových opatření na Dědině formou výstavby suché retenční nádrže se bohužel nepodařilo přesvědčit všechny účastníky řízení. Výstavba suché retenční nádrže ovlivní život části občanů Mělčan a Chábor a omezí je v některých právech nebo životních zvycích. Námitky proti výstavbě suché retenční nádrže jsou vznášeny také ze strany ochránců životního prostředí. Je otázkou, nakolik byl záměr výstavby stavebníkem projednán s dotčenými subjekty a jak jim byla nutnost výstavby suchého poldru jako optimální varianty řešení i veřejný zájem na vybudování protipovodňových opatření vysvětlen. Město Dobruška provedení protipovodňových opatření na Dědině dlouhodobě podporuje.

Čtenářská diskuze