Reakce MŠMT na výzvy k nedodržování opatření ve školách

ČR – Ředitel školy nebo školského zařízení má podle § 29 odst. 2 školského zákona povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Jako zaměstnavatel má pak obecnou povinnost vyplývající ze zákoníku práce k zajištění bezpečnosti práce svých zaměstnanců.

Vzhledem k tomu, že vydávaná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR mají za účelem ochrany zdraví všech osob před šířením a nákazou nemocí COVID-19, nedodržování platných mimořádných opatření je ohrožením zdraví dětí, žáků, studentů a zaměstnanců školy a školského zařízení a také ohrožením zdraví široké populace. Z toho titulu má ředitel školy obecně povinnost zajistit dodržování mimořádných opatření na půdě školy.

Jako reakci na výzvy k nedodržování mimořádných opatření ministerstvo již dříve publikovalo následující doporučení, které je stále aktuální:

„Dítě je povinno dodržovat stanovená hygienická a bezpečnostní pravidla. Pokud by dítě v průběhu své prezenční přítomnosti ve škole porušilo právně závazná opatření (například po předchozím příslibu podstoupit testování následně dítě testování odmítne nebo dítě poruší povinnost nosit ochranný prostředek nosu a úst), s ohledem na ochranu zdraví dalších osob neprodleně dojde k umístění žáka do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a škola kontaktuje zákonného zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy; zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy. Se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může dítě opustit školu, jinak dítě vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.

Nedodržování právně závazných opatření je důvodem k nevpuštění dítěte do školy (s odkazem na § 29 odst. 2 školského zákona a na zákon o ochraně veřejného zdraví).

Pokud se týká porušení povinnosti nosit ochranný prostředek nosu a úst, před případným zamezením vstupu dítěte do školy doporučujeme, aby ředitel školy nejprve vyčerpal všechny dostupné možnosti, aby se dítě mohlo vzdělávat, tj., poskytnutí záložních roušek (vytvoření zásoby záložních roušek doporučuje hygienický manuál), komunikace s dítětem a jeho zákonným zástupcem. Zamezení vstupu do školy je v tomto případě až krajním řešením, pokud již všechny dostupné jiné možnosti byly vyčerpány.“

Čtenářská diskuze