Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2022/2023

KRAJ – Žákům pátých a devátých tříd se blíží termín podání přihlášek ke studiu na střední školu. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč o studium podat nejvýše dvě přihlášky na dvě různé školy, a to řediteli střední školy do 1. března 2022.

Královéhradecký kraj opět připravil brožuru Oborovník aneb Kam na střední, kterou distribuoval na všechny základní školy v regionu. Jedná se o ucelený přehled nabídky vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

Pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce) přihlášku řediteli střední školy do 1. března 2022. (V případě oborů s talentovými zkouškami byl termín pro podání přihlášky 30. listopad 2021). Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky (na dvě různé SŠ, popř. na jednu SŠ, ale do dvou různých oborů vzdělání, nebo dvou různých zaměření podle ŠVP).

Na obou přihláškách vyplní uchazeč obě střední školy, popř. oba obory, a to ve stejném pořadí (to nevyjadřuje preferenci té které školy).

Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy mohl již uchazeč v prvním kole podat až dvě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až čtyři přihlášky.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín – úterý 12. dubna 2022

2. termín – středa 13. dubna 2022

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín – čtvrtek 19. dubna 2022

2. termín – pátek 20. dubna 2022

Náhradní termín pro všechny obory:

1. termín – středa 10. května 2022

2. termín – čtvrtek 11. května 2022

Základní principy jednotné přijímací zkoušky

Povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů je jednotná přijímací zkouška (JPZ). Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou, toho se JPZ týká) a obory zkráceného studia.

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum).

Pokud uchazeč podá dvě přihlášky do maturitních oborů, pak má právo konat jednotnou zkoušku dvakrát. Podá-li uchazeč jednu přihlášku, koná zkoušku pouze jednou.

Do celkového hodnocení přijímacího řízení se uchazeči započítává vždy pouze lepší výsledek písemného testu z jednotlivých předmětů.

Jednotná zkouška je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňuje ředitel školy i další kritéria. Ta obsahují vždy hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání. Dalšími kritérii mohou být výsledky školní přijímací zkoušky, je-li stanovena (např. test studijních předpokladů) a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (např. umístění ve znalostních soutěžích, absolvování ZUŠ apod.) O kritériích pro přijetí a způsobu jejich hodnocení rozhoduje ředitel školy. Zákon pouze stanoví, že výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí minimálně 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou minimálně 40 %).

Uchazeč, který se k řádnému termínu pro vážné důvody nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, koná zkoušku v náhradním termínu.

Uchazeči konají jednotné testy na školách, na které podali přihlášky. Podal-li uchazeč přihlášku na dvě různé střední školy, koná testy v prvním termínu na škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, v druhém termínu pak na škole uvedené v druhém pořadí.

Pozvánku k přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazečům nejpozději 14 dní (v případě náhradního termínu nejpozději 7 dní) před termínem konání této zkoušky.

Přijímací řízení do ostatních oborů vzdělání

(střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem)

Přijímací řízení do těchto oborů probíhá obdobně, jako do oborů zakončených maturitní zkouškou, až na tyto základní odlišnosti:

• Jednotná přijímací zkouška se nekoná.

• Rozhodujícím kritériem pro přijetí je zpravidla hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.

• Ředitel školy může stanovit školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví v 1. kole min. dva termíny, a to v období od 22. dubna 2022 do 30. dubna 2022.

• Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna 2022 do 30. dubna 2022.

Královéhradecký kraj opět připravil brožuru Oborovník aneb Kam na střední. Jedná se o ucelený přehled vzdělávání pro školní rok 2022/2023. Obsahuje souhrnné informace, které aktuálně nabízejí školy zřizované krajem. Stránky Oborovníku jsou řazeny podle témat (například zemědělství a ekologie, strojírenství, umění apod.) a podle škol od klasických gymnázií přes střední odborné školy po střední odborná učiliště s maturitou či výučním listem. Brožura obsahuje popis jednotlivých oborů, tedy co se pod názvem daného oboru skrývá, jaké je jejich zaměření a jaké nabízí budoucí uplatnění pro absolventy.

Nabídku škol dalších zřizovatelů (školy soukromé a církevní) najdete na Školském informačním portálu Královéhradeckého kraje www.sipkhk.cz .

Čtenářská diskuze