Na Přepychy čeká ještě spousta práce

Co je nového v Přepychách, se dozvíte z rozhovoru se starostkou Zdeňkou Seidelovou.

P1220624

Fotografie starostky Zdeňky Seidelové z podpisu úvěrové smlouvy se zástupcem České spořitelny Pavlem Stránským. Úvěr ve výši tři miliony korun bude použit na dofinancování akce Energetické úspory na objektu MŠ v obci Přepychy.
Foto: Archiv obce Přepychy

PŘEPYCHY – Nestává se často, aby byl někdo na rozhovor připraven s takovou důkladností jako starostka Přepych Zdeňka Seidelová. V její kanceláři na novinářskou návštěvu čekaly podle témat seřazené a vyskládané smlouvy a projekty. Ke všemu uváděla přesná čísla a nastínila jasnou vizi o směřování obce. Hlava přepyšského úřadu je za polovinou svého volebního období a tak jsme si s ní povídali o věcech minulých i o plánech do budoucna.

Kladete velký důraz na vzhled obce. Co všechno jste za své volební období již stačili zrealizovat?
„Mým přáním je, aby naše vesnička byla stejně upravená jako například podobné vesnice v sousedním Rakousku. A stačí málo. Uklidit, posekat a udržovat veřejnou zeleň, opravit obecní budovy, obnovit nátěry plotů a altánků. Tím jsme vlastně začali. Upravili jsme prostor podél silnice Ve skalách a naše malebné dřízenské údolí s kapličkou a studánkou, obnovili jsme vhodnou výsadbou nových stromků prostranství před kostelem i na zahradě MŠ. Přestavěli jsme a nově vybavili prostory obecního úřadu i technických služeb. Byly dokončeny opravy chodníků a místních komunikací, byla vybudována parkovací plocha v lokalitě V Domkách, byly obnoveny všechny pomníky a sousoší v obci. Byla zahájena přestavba MŠ. V I. etapě byl zrušen byt v budově MŠ a zřízena stálá ložnice dětí, provedena celková rekonstrukce vnitřních prostor včetně sociálního zařízení pro děti i výměny ČOV. Koncem loňského roku byl dokončen chodník s parkovištěm v lokalitě Ve Skalách. Projekt byl realizován díky dotaci. Nyní máme před sebou dva velké projekty. Dokončení II. etapy stavebních úprav MŠ a zahájení nové bytové výstavby.“

Rok 2017 tedy bude ve znamení velkých investic…
„Přesně tak. Zatím největší akcí letošního roku bude dokončení rekonstrukce mateřské školy v hodnotě 6,6 milionu korun. Budova se bude zateplovat, vymění se okna, stejně jako topný systém, nově budeme vytápět tepelným čerpadlem. Budova se již nijak nerozšíří co do kapacity, ale zabezpečíme energeticky úsporný provoz. V současné době je školka plně obsazena osmadvaceti předškoláky. Pro zajištění této akce bude obec čerpat třímilionový úvěr. Smlouva na poskytnutí úvěru již byla slavnostně podepsána. V plánu je také rekonstrukce hasičské zbrojnice. Dále se chystáme na rozšíření bytové výstavby, která je pro obec velmi důležitá, protože populace Přepych stárne a dlouhou dobu zde nebyly žádné volné stavební parcely. Zpracovává se územní studie, kterou připravuje firma Proxion z Náchoda. Celkově se bude jednat o pětatřicet parcel. Rádi bychom, aby stavební povolení pro výstavbu nové dopravní a technické infrastruktury nabylo právní moci do letošního září. Na jaře roku 2018 pak chceme dokončit výstavbu nové ulice včetně technických sítí a zájemci budou moci stavět.“

V letošním roce máte také naplánovanou doslova průkopnickou spolupráci s Českou poštou. Můžete nám prozradit více?
„Ano, od prvního dubna zahájí v Přepychách činnost smluvní pobočka Pošta Partner. Na základě smlouvy s Českou poštou se stane provozovatelem poštovních služeb obec Přepychy. Provoz bude částečně hrazen Českou poštou a větším podílem z rozpočtu obce Přepychy. V naší obci máme více než dvě stě seniorů starších šedesáti let a přes sto čtyřicet živnostníků, kteří mají své IČ – kdyby ztratily Přepychy své poštovní směrovací číslo, pak by tito podnikatelé (a nejen oni) museli změnit všechny své smlouvy a registrace. To jsou dva hlavní důvody, proč do toho jdeme.“

Co to pro obec všechno znamená?
„Nejprve musíme provést stavební úpravy. Prostory pošty budou poslední týden v březnu uzavřeny. Provedeme potřebné stavební úpravy, základní nové vybavení pošty dodá zdarma Česká pošta. Ze současných dvou místností bude nově pošta využívat pouze jednu, druhá bude sloužit obecnímu úřadu. Pro pracovnici pošty musíme zajistit i oddělené IT pracoviště, bude mít částečný úvazek pro obecní úřad. Je třeba zachovat naše přepyšské poštovní směrovací číslo. Bylo by velmi jednoduché ho zrušit, ale zcela nemožné někdy v budoucnu obnovit. Navíc se v rámci obecního úřadu rozšíříme o nového pracovníka – referenta veřejného opatrovnictví, který bude zároveň vyškolen jako záskok pro poštu.“

Jakou činnost bude mít referent v popisu práce?
„Bude zajišťovat veškerou agendu spojenou s našimi opatrovanci. Ze státního rozpočtu máme potvrzenou dotaci přes tři čtvrtě milionu korun na podporu veřejného opatrovnictví, je to letos poprvé, co ji dostáváme. V obci jsou umístěna dvě zařízení Domova Dědina z Opočna, která zajišťují péči osobám se zdravotním postižením. Dále v Přepychách provozuje Senior centrum společnost Ambeat Health Care Senior centrum. V těchto zařízeních žije přes dvacet opatrovanců, kterým je obec Přepychy na základě rozhodnutí Okresního soudu v Rychnově opatrovníkem. Díky dotaci můžeme zřídit nové pracoviště pro pracovnici, která tuto práci bude zajišťovat.“

Opět se přihlásíte do soutěže vesnice roku, co vás k tomu vede?
„Provedla se u nás řada změn a je třeba je prezentovat na veřejnosti. Nemáme se určitě za co stydět. Naše minulá, premiérová účast byla úspěšná, komisi jsme oslovili, a byli jsme dokonce ohodnoceni Cenou hejtmana KHK. Letos se na prezentaci naší společné práce dobře připravíme a věřím, že se opět umístíme mezi oceněnými obcemi“.

Jak se v obci daří spolkové činnosti?
„V současné době sestavujeme kulturní kalendář na rok 2017, který dokazuje, že spolkový život je v Přepychách opravdu bohatý. Zdůraznila bych výbornou spolupráci všech našich spolků vzájemně a také s obcí Přepychy. Oceňuji zejména to, že všichni s obrovským zápalem věnují nemálo ze svého volného času pro nás, pro všechny. Za to patří všem obrovský dík. V loňském roce jsme navázali na naši bohatou divadelnickou minulost. Ochotníci z Přepych a Opočna společně nastudovali maňáskové divadlo Krejčí, švec a skřítci na motivy pohádky Miloně Čepelky, který její děj umístil přímo do přepyšských skal. Vyzdvihla bych rovněž skvělou spolupráci se spolkem ProVarhany. Společně se spolkem ProVarhany a farností Přepychy pořádáme v prostorách našeho kostela benefiční koncerty, jejichž výtěžek věnujeme na obnovu historických varhan v kostele sv. Prokopa. Do sbírky na obnovu varhan přispěli všichni naši občané i rodáci, spolky i podnikatelé. Letos nás čeká třetí, závěrečná etapa jejich obnovy. A věřím, že bude kostel vždy zcela zaplněný, jako tomu bylo doposud.“

A co oprava přepyšských zvonů? Při prohlídce kostela v rámci Noci kostelů jste zjistili, že se vaše krásné renesanční zvony z 16. století vytloukají, a že potřebují opravit.
„Před dvaceti lety byly ještě v pořádku, ale nyní se již zvonovina vytlouká. Jednali jsme proto s památkovým ústavem a tam nám doporučili soudního znalce Petra Rudolfa Manouška, který přijel a konstatoval ohrožení historických zvonů. Zpracoval posudek a navrhl řešení oprav. Doporučil, aby byly zvony vyřazeny z elektrického zvonění, denní zvonění by měl zajistit zvon nový. Zajímavé je, že Petr R. Manoušek je vnuk muže, který Přepychám v roce 1931 dodal zvon, jenž doplnil naši historickou dvojici. Roku 1942 byl ale nový zvon zrekvírován pro válečné účely a už se nikdy do obce nevrátil. Farnost Přepychy, která vlastní renesanční zvony, vyhlásila sbírku na jejich obnovu a zároveň požádala krajský úřad o dotaci na jejich obnovu. A vedení obce schválilo, že obec Přepychy pořídí repliku zvonu dodaného roku 1931, která bude sloužit pro denní potřeby. Ve významných dnech se potom bude slavnostně zvonit všemi zvony.“

V Přepychách jste také navázali na zdejší tradici a obnovujete podél cest švestkové a třešňové aleje…
„Skutečně jsme od Přepych směrem k Bolehošti vysázeli 1,6 km dlouhou švestkovo-třešňovou alej. Stromky byly financovány spolkem ProPřepychy. Na kácení původních dřevin, dodávce dřevěných kůlů i hloubení jamek se podílela řada místních podnikatelů. Ještě jednou všem moc děkujeme. Revitalizace celé aleje byla realizována mimo rozpočet obce. Alej naše občany zřejmě zajímá, jeden z nich mi dokonce donesl staré novinové články z roku 1935. Ve statistickém výčtu třešní, švestek a slív jsme tenkrát skutečně předčili okolní vsi . Zajímavé je, že se zde již tenkrát pěstovaly také meruňky nebo broskve.“

Zavedla se elektronická evidence tržeb. Postihla nějakým způsobem místní podnikatele?
„Jeden případ v Přepychách máme. Na hřišti SK Přepychy měl pronajatý bufet živnostník, ten ale svou činnost ukončil. Nemohu však posoudit, jestli na ukončení provozu mělo vliv pouze EET.“

Jak je to ve vsi s ekologií, říkala jste, že zde máte celou řadu podnikatelů, tak jak se v tomto směru chovají?
„Naše podnikatele můžu pochválit, protože v obci je všechno v pořádku. Rozšířili jsme počet sběrných míst odpadu v obci na osm lokalit, doplnili jsme všude kontejnery na sklo, papír, bioodpad a obaly tetrapack. Máme k dispozici dva velké kontejnery na biodpad. Myslím si, že je důležité, aby lidé neměli sběrná místa daleko od domu. Dříve se na vesnici všechno zkrmilo, spálilo nebo dalo do kompostu. Doba se ale změnila a dnes jsou kontejnery prostě potřeba. V souvislosti s ekologií máme také velkou radost z našich dětí, které se na základní škole účastní soutěže Recyklohraní a vedou si velmi úspěšně. Jejich soutěžení je koncem školního roku vždy oceňováno různými cenami.“

Z rozhovoru je zřejmé, že Přepychy mají za sebou ale i před sebou, spoustu práce. Budete příští rok na podzim opět kandidovat na starostku?
„Svou případnou kandidaturu ještě zvažuji. Čtyřleté období je příliš krátké, abychom všechno stačili stihnout a realizovali předvolební plány. Musím využít této příležitosti a poděkovat našim zastupitelům, protože náš společný program podporují a pomáhají realizovat. Samozřejmě musím pochválit také všechny naše spolky, stejně jako musím pochválit kulturní komisi, která vznikla až po mém příchodu a vykonala pro obec spoustu práce. V neposlední řadě děkuji také všem našim občanům za podporu, pomoc a spolupráci. Vždyť obnova našich varhan i výsadba nové aleje jsou příkladem toho, že společně dokážeme mnoho!“

Čtenářská diskuze