Kraj rozdělí v oblasti vzdělávání přes 12 milionů

KRAJ – Více než 12 milionů korun půjde v kraji na rozvoj činností s dětmi a mládeží. Do dotačních programů Etická výchova ve školách, Inovace ve vzdělávání a Rozvoj nadání mohou žádat školy jiných zřizovatelů, krajské školy obdrží finanční prostředky, které jsou určeny na rozvoj činností s dětmi a mládeží formou účelového příspěvku.

„V dotačním programu Inovace ve vzdělávání, který je určený pro mateřské a základní školy i pro oblast zájmového vzdělávání, se zaměřujeme na pořízení vybavení pro rozvoj pracovních dovedností a schopností žáků. Chceme podpořit zapojení digitálních technologií do výuky a s tím související vzdělávání učitelů předmětů, které nejsou zaměřené na využívání těchto technologií,“ vysvětlila náměstkyně Martina Berdychová, která je odpovědná za oblast školství. Královéhradecký kraj vyčlenil na projekt Inovace ve vzdělávání dva miliony korun.

„Nezapomínáme na neméně důležitou etickou výchovu a rozvoj talentů, což je i součástí rámcového vzdělávacího programu. Dotační podporou v těchto oblastech chceme systematicky vést osobnost žáka k osvojení etických principů a hodnot, dále podpořit nadané žáky, aby mohli rozvíjet svůj talent. Podpoříme tvořivou či badatelskou činnost a práci učitelů, kteří se individuálně věnují nadanému žákovi,“ doplnila Berdychová.

Na projekt Etická výchova ve školách kraj připravil 500 tisíc korun a na Podporu nadání 300 tisíc korun.

Vyhlášení dotačních programů schválilo na svém jednání zastupitelstvo 14. října.

Žádosti o podporu mohou školy jiných zřizovatelů podávat elektronicky od 16. prosince 2019 prostřednictvím Dotačního portálu na webových stránkách Královéhradeckého kraje.

„Naše krajské školy si na rozvoj činností s dětmi a mládeží rozdělí necelých 10 milionů korun,“ dodala Martina Berdychová.

Do podpořených oblastí – Rozvoj nadání, Regionální soutěže, Prevence rizikového chování a zdravý životní styl, Etická výchova, Volnočasové aktivity, Sport a tělovýchova, Životní prostředí a Environmentální výchova půjde 6,5 milionu. Na Polytechnickou výchovu a digitální vzdělávání je vyčleněno 2,9 milionu korun.

Rozdělení finančních prostředků musí schválit zastupitelstvo v prosinci.

Čtenářská diskuze