Jak prožít pálení čarodějnic bez úhony – radí hasiči

REGION - Zákon o požární ochraně hovoří jasně – všichni občané si musí při pálení počínat tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi vysokou pokutou.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství – tedy i pálení čarodějnických ohňů – včetně přijatých protipožárních opatření – předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.
V případech, kdy pálení čarodějnic organizují samotní občané jako fyzické osoby, hasiči doporučují celou akci dopředu oznámit Hasičskému záchrannému sboru ČR.
Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření. Tímto předběžným ohlášením se zamezí zbytečným výjezdům k domnělým požárům, neboť během čarodějnic hasičům obvykle narůstá  počet planých poplachů. Užitečné také je se domluvit s dobrovolnými hasiči v dané obci, aby na místo pálení dohlíželi.

Tradičním obyčejem spojeným s pálením čarodějnic je přeskakování vater. Tato riskantní zábava může způsobit, že se vznítí část oděvu. Pokud v tomto případě nemáte po ruce dostatek vody či jiné hasební látky, je vhodné použít pravidlo „Zastav se, lehni si a kutálej se!“ Pokud se na vás vznítí oděv, neutíkejte – tím jen podpoříte hoření. Okamžitě si lehněte na zem a chraňte si obličej. Válejte se, dokud plameny neuhasnou – válením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být látka z umělých látek), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu. Když se popálíte, postižených ploch se nedotýkejte, popálené místo ihned ponořte do čisté, studené a proudící vody a vyhledejte odbornou pomoc.
Rizikem spojeným s pálením čarodějnic je také zábavní pyrotechnika. Vrcholem neopatrnosti je například házení pyrotechniky do ohně.
S pálením čarodějnic je dosti často spojeno pálení pneumatik. Tento zlozvyk velmi poškozuje životní prostředí a může mít i neblahé zdravotní následky. Stejně jako pálení jiných materiálů obsahujících chemické látky, také pálení pneumatik v otevřených ohništích je navíc pod hrozbou vysokých pokut zákonem přísně zakázáno. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály.
Povinnosti občanů a firem při pálení odpadů stanoví i další zákonné normy, například zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech nebo vyhlášky jednotlivých obcí, které upravují i možnosti pálení na volném prostranství – a někdy je i zakazují.

Čtenářská diskuze