DSO Obecní voda staví vodovod za více než 125 milionů korun

ČESTICE – Hlavním cílem DSO Obecní voda Častolovice je zajištění provozu vodovodu včetně dalších služeb spojených s dodávkou pitné vody ve všech členských obcích a zajištění provozu kanalizačního zařízení (mimo provoz samotných vodovodních a kanalizačních sítí se jedná též o provoz čističky odpadních vod (ČOV) Častolovice a Olešnice, dále pak úpravny vody, vodojemu a vrtu). Členskými obcemi DSO Obecní voda jsou Častolovice, Čestice, Hřibiny-Ledská a Olešnice.

20180523_092157

Práce skončí v příštím roce.
Foto: Obec Čestice

V roce 2017 se započalo s výstavbou splaškové podtlakové kanalizace v členských obcích Čestice a Olešnice s intenzifikací ČOV v Častolovicích s celkovými náklady převyšujícími částku 125 000 000 Kč. Na tuto akci se podařilo získat dotaci ve výši 72 311 817 Kč ze státních zdrojů (Ministerstvo životního prostředí) a 3 000 000 Kč z finančních zdrojů Královéhradeckého kraje.

Čestice i Olešnice řeší svou finanční spoluúčast každý svým úvěrem přesahujícím částku 25 000 000 Kč. Tyto obce těmito prostředky rovněž hradí i finanční spoluúčast městyse Častolovice přesahující částku 4 500 000 Kč na intenzifikaci (rekonstrukci) stávající čistírny odpadních vod v Častolovicích, na kterou se nová kanalizace bude připojovat a kterou vedení Častolovic odmítlo uhradit. Zhotovitelem celého díla je Společnost Častolovice-Čestice-Olešnice skládající se z účastníků VCES, a.s., IMOS Brno, a.s., BAK stavební společnost, a.s..

V loňském roce se podařilo přivést hlavní výtlačné potrubí z Častolovic do Čestic a částečně připravit čistírnu odpadních vod na rekonstrukci. V letošním roce se již práce posunuly do jednotlivých obcí a intenzifikace ČOV je již téměř z poloviny hotová. Dokončení celého díla je plánované na rok 2019.

DSO ale nezahálel ani v předchozích letech. Každoročně se uskutečňují opravy kanalizací a vodovodů v jednotlivých členských obcích. V roce 2014 se podařilo úspěšně provést rekonstrukci úpravny vody v Častolovicích včetně nového vrtu a rekonstrukci vodojemu na Pasekách s celkovými náklady téměř 13 000 000 Kč s dotací převyšující 9 800 000 Kč (ministerstvo zemědělství). Vlastní podíl obcí na financování stavební části (2 438 000 Kč) a projektové dokumentace byl hrazen z vlastních zdrojů DSO.

Rovněž v letošním roce se DSO Obecní voda podílí na rekonstrukcích a opravách v obcích. Z větších akcí se jedná například o ulici Masarykova v Častolovicích, kde DSO na základě výběrového řízení provedlo rekonstrukci vodovodu s nákladem 1 352 205 Kč. Na základě dvou výběrových řízení byla provedena rekonstrukce kanalizace v téže ulici s celkovými náklady 3 867 169 Kč a nadále se provádí rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Severní za cenu 1 683 050 Kč. Na těchto dvou akcích má městys Častolovice finanční spoluúčast.

Petr Vondráček, starosta Čestic a předseda
DSO Obecní voda

Čtenářská diskuze
Tags: ,