Další komín? Lidé se bouří

ČASTOLOVICE – Vzkaz zapsaného spolku Ekors a dalších příznivců zní jasně – nechceme další komín. V tomto duchu se nesla protestní akce, kterou svolal častolovický spolek Ekors na páteční odpoledne. Tuto akci přišlo podpořit přibližně padesát odpůrců nové linky a stavby souvisejícího komínu firmy Saint-Gobain.

DSC_0598

Požadavky spolku Ekors vznesl Roman Ságner (uprostřed).
Foto: Josef Poláček

Vlnu nevole mezi některými obyvateli Častolovic a přilehlých Čestic vyvolává záměr výstavby třetí výrobní linky a vznik nového, v pořadí již šestého komínu firmy Saint-Gobain, divize Isover v Častolovicích. V roce 2019 v areálu firmy Isover totiž vyroste nový komín s příslibem šetrnějšího provozu k životnímu prostředí.

Recyklace odpadu bude probíhat skrze kyslíko-plynovou pec, jak již dříve avizoval ředitel závodu Robert Kazda. Ačkoliv je spalování zemního plynu obecně považováno za výrazně ekologičtější nežli u koksu, budí tento záměr u některých lidí nedůvěru. Zástupci spolku Ekors se domnívají, že i přesto zůstanou emise stejné, ne-li vyšší nežli v současné době.

Obavy o zdraví spoluobčanů

Rozšiřování tohoto závodu a vzrůstající obavy o zdraví spoluobčanů a zejména těch nejmenších, dětí, podnítily svolání demonstrace spolku Ekors. Spolek ekologický Orsil, který vystupuje pod zkratkou Ekors, zorganizoval protestní akci proti znečišťování ovzduší v souvislosti s vypouštěním škodlivých látek, zejména s ohledem na koncentraci oxidů síry a formaldehydu z komínů divize Isover.

V průběhu shromáždění mohli zúčastnění svým podpisem na petiční archy vyjádřit podporu nesouhlasnému stanovisku spolku Ekors. Petiční výbor v něm požaduje, aby kompetentní orgány zamezily rozšiřování výroby závodu Isover Častolovice vybudováním nového komínu v areálu firmy.

„Jedinou přípustnou změnou v působení závodu je pro nás přebudování stávajících výrobních linek dle principu nové technologie, která by snížila jednak vypouštění oxidu síry, ale zejména formaldehydu, nebezpečného karcinogenu,“ vznesl požadavky spolku Ekors Roman Ságner, jeden ze členů petičního výboru.

Zástupci spolku Ekors rovněž nesouhlasili s výsledkem zjišťovacího řízení katastrálního úřadu z března tohoto roku. Podle něj totiž rozšiřování Isoveru o třetí komín nebude posuzováno podle EIA. Zákon o EIA přitom nahlíží přísněji na investiční záměr z pohledu vlivu na životní prostředí. Spolek Ekors podal k tomuto kroku odvolání, k němuž má Ministerstvo životního prostředí zaujmout stanovisko do konce května.

Posouzení podle zákona o EIA

„Navrhli jsme také modernizaci stávajících zařízení bez výstavby nových linek a zrušení formaldehydu. Hlavním požadavkem je však posouzení podle zákona o EIA. Není přece možné, aby výstavba třetího komínu o výšce 50 m a průměru 2,5 m neměla žádný vliv na životní prostředí,“ ozřejmil důvody nesouhlasu člen spolku Ekors Vladimír Vomáčka.

Činnost spolku Ekors začala v roce 2007, kdy se mu podařilo zajistit přes 900 podpisů občanů, kteří vyjádřili záporné stanovisko proti znečišťování ovzduší v Častolovicích závodem Isover. Tehdy petice zapříčinila tlak dotčených institucí na zmíněný závod a následné zlepšení situace.

Čtenářská diskuze