Cyklostezka z Kostelce přes Častolovice do Lípy je zkolaudovaná

Stavba, která přinesla hodně problémů, bude konečně sloužit cyklistům

ČASTOLOVICE – Vybudování cyklostezky stálo úsilí mnoha lidí. Realizační firma se potýkala s nečekanými problémy terénu zvolené trasy, a tak její cena neustále rostla. Problémy byly překonány, v úterý 29. října se konala zkušební předkolaudační pochůzka a v pondělí 19. listopadu samotná kolaudace. Přítomni na ní byli zástupci policie, speciálního stavebního úřadu, realizační firmy a zástupci obcí. „Kolaudace pro nás dopadla dobře. Nebyly shledány nedostatky, které by bránily užívání cyklostezky. Bude vydán souhlas s jejím užíváním a zároveň bude stanoven termín na odstranění drobných vad a nedodělků, jako je například úprava vodorovného značení,“ řekla Orlickému týdeníku starostka Častolovic Jarmila Novohradská.

Spojení regionu s Moravou

Povrch cyklostezky tvoří z větší části živice, jedna z jejích dalších částí je kryta v místech uložení kabelů ČD zámkovou dlažbou. Úsek, který měří necelých 8 km, je součástí evropské páteřní cyklostezky č. 14, která spojuje Hrádek nad Nisou se Zábřehem na Moravě. Zdatní cyklisté po ní dojedou až do Břeclavi. Pokud si někdo ze čtenářů bude chtít pořídit cykloma- pu, má číslo 4363. Náklady na stavbu se pohybují okolo 31 milionů korun. Stavba se začala připravovat v roce 2004, v roce 2010 jí byla přiznána dotace a stavební část začala rok nato. „Potěšilo mě, že stezka, která přinesla tolik problémů a ještě v oblasti dofinancování přinese, je velice hezká a konečně začne oficielně sloužit cyklistům. Jak těm rekreačním, tak i těm, kteří po ní jezdí do práce nebo do školy,“ zhodnotila projekt stavby Jarmila Novohradská.

Hurá na trasu

Plně využívat cyklostezku by měli cyklisté po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, tedy přibližně za 30 dnů. Bohužel ještě není vybavena žádným mobiliářem, což bude záležitostí času a samozřejmě také peněz.

Fotky – Archiv obec Častolovice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtenářská diskuze